Ako cez hudbu prekonávame rozdiely?

Pozeráte sa na pódium. Ste jedným z 20 000 ľudí zhypnotizovaných obrovskou vlnou energie. Koncentruje sa na hlavnom pódiu Szigetu - jedného z najväčších festivalov Európy. Na pódiu stojí zbor 500 detí, usmievajú sa, niektoré prirodzene tancujú. Všetci, vrátane vás, spievajú „One love. One heart. Let´s get together and feel allright.“
Ako cez hudbu prekonávame rozdiely cover

Každé z detí si so sebou nesie vlastný príbeh. Žijú v rôznych podmienkach, ich rodičia pochádzajú z rôznych sociálnych vrstiev a majú rôzne vierovyznanie. Vy to však nevidíte. Neviete, ktoré je zo znevýhodneného prostredia, ktoré z prestížnej školy, ktoré hovorí po nemecky, ukrajinsky, maďarsky alebo rómsky. Dokážu to, čo sa mnohým dospelým nedarí – napriek rozdielnostiam si rozumejú. Ako je to možné?

Deti, ktoré si spievajú, sú šťastné deti

Hudba je univerzálnym jazykom, ktorý nás sprevádza od narodenia. Na Slovensko sme priniesli program, ktorý podporuje sociálnu zmenu prostredníctvom hudobného vzdelávania. Rozvíjaním kreatívneho myslenia cez hudbu pomáha deťom stať sa vynaliezavými a schopnými riešiť rôzne situácie a problémy. Tento koncept sa v zahraničí už osvedčil a výsledky prináša aj u nás.

Sing. Play. Suceed.

Bezpečné, príjemné prostredie, kde nikto nezlyhá, v ktorom sa deti cítia dobre a ktoré stimuluje kreativitu a motiváciu, zohráva dôležitú úlohu najmä u detí zo znevýhodneného prostredia. Nesústredíme sa však len na marginalizované skupiny. Našim cieľom je spájať ich s deťmi z väčšinovej spoločnosti, cez zážitky a spoluprácu pri nácvikoch budovať priateľstvá bez ohľadu na pôvod či prostredie.

Prostredníctvom hudobnej edukácie budujeme súdržnú spoločnosť s nižšou mierou polarizácie poskytujúcu dôstojné podmienky na život pre zraniteľné skupiny, kde sa deti a dospelí dokážu navzájom počúvať, argumentovať a rešpektovať.

Hudba pre spoločenské zmeny

Jednou z našich vízií je posunúť vzdelávací systém od memorovania k rozvoju kompetencií, ktoré sú kľúčové pre uplatnenie v budúcom živote. Vďaka činnostnej hudobnej výchove sa tak spev mení z cieľa na prostriedok dosiahnutia tejto ambície. Bez dobre premyslenej metodiky by však zostal stále „len spevom“. Máme preto vlastného metodika, ktorého úlohou je tento cieľ napĺňať.

Prvá zbierka hudobno-edukačných aktivít Tomáša Boroša Months & Numbers [1] bola veľkým úspechom a sme na ňu naozaj hrdí! Rovnako aj na to, že k metodike sa nám podarilo natočiť aj profesionálne videá.

Táto vzdelávacia metóda​ zohľadňuje krátku schopnosť detí sústrediť sa pri vyučovaní. Sleduje a okamžite reaguje na pokles pozornosti, únavu či rozptýlenie. Na hodinách intenzívne pracujeme s pozornosťou detí. Keď energia v triede poklesne, naše pedagogičky (a pedagóg!) dokážu okamžite zmeniť tempo hodiny: pridajú skladbu, hudobný nástroj alebo špeciálnu pohybovú rozcvičku zameranú na opätovné sústredenie detí. Dynamiku hodiny tak doslova vymodelujú podľa aktuálnej atmosféry v triede. Výsledok? “A kedy už budeme mať ďalšiu hudobku, pani učiteľka?“

Hodiny sú tak maximálne interaktívne, dynamické a zapojené je každé dieťa​. Unikátnej pedagogickej metóde sa dostalo aj medzinárodného uznania a bude preložená do angličtiny a maďarčiny.

Školy – laboratória úspechu

Špeciálne metodiky využívame primárne v našich partnerských školách. Voláme ich „laboratóriá na rozvoj programu“, systematicky zbierame dáta, monitorujeme a hodnotíme naše aktivity kvalitatívne aj kvantitatívne. A to je veľká vec!

Školy, na ktorých pôsobíme dlhodobo, sa postupne úspešne menia a s radosťou konštatujeme, že náš program prináša výsledky – deťom, školám aj komunitám. Nie je to len o veľkých koncertoch na Pohode, Szigete či v jednej z najprestížnejších koncertných sál v Európe – Wiener Konzerthaus vo Viedni – hoci tie sú dôležitou súčasťou formujúcich zážitkov detí a zároveň reprezentáciou Slovenska, pretože v medzinárodnom repertoári sa nachádza aj slovenčina.

Podobnú atmosféru súdržnosti zažijete na komunitných akciách ako Dobrý trh, školský vianočný večierok či lozornianska zabíjačka. Zimomriavky zo standing ovation v Slovenskej filharmónii sú však predsa o niečo silnejšie.

No bez ohľadu na veľkosť publika deti zažívajú radosť zo sebarealizácie a pocit úspechu. Budujú si tak vedomie osobnej hodnoty a identity. Slovo „výchova“ tak ukrýva vychovávanie k tvorivosti, osobnej zaangažovanosti a charakterové vzdelávanie pre život.

Okrem spolupracujúcich škôl rozvíjame ďalšie spôsoby, ako svoje pedagogické inovácie posunúť smerom k ďalším školám a mladým ľuďom. Nie však spôsobom jednoduchého odovzdania metodiky, ale aj zabezpečením jej správnej a odbornej aplikácie do praxe. Podstatnou časťou našej činnosti je preto aj vzdelávanie a mentoring pre ďalších učiteľov a lektorov.

Superar = prekonať

Nie, nie sme skomolenina slova Superstar. Náš projekt nesie názov odrážajúci svoj venezuelský pôvod. Jeho cieľom je prostredníctvom hudby prekonať sociálne, ekonomické či etnické rozdiely.

Je prirodzené, že každý sme iný – z inej spoločenskej vrstvy, z iného etnika, máme iné vierovyznanie. Práve táto rôznorodosť môže byť pre nás obohatením.

„Do nášho zboru nevyberáme talenty. Príležitosť zapojiť sa poskytujeme každému dieťaťu so záujmom o hudbu tak, aby nikto nestál bokom. Učíme ich nielen spievať a hrať, ale aj počúvať jeden druhého. Deti sa v speváckych zboroch stretávajú s rozmanitosťou, s kultúrnou pestrosťou, s rôznymi schopnosťami a prirodzene sú vedené k tímovej spolupráci. Učia sa oceňovať seba samých, byť hrdí na svoju kultúru a pôvod a zároveň oceňovať rozmanitosť, ktorú vnímame ako hodnotu, nie ako “problém”. Práve tento rozmer našej práce nadobúda na aktuálnosti,“ hovorí naša pedagogička Oľga Bystrianska, laureátka ceny Zastúpenia Európskej komisie v rámci súťaže Učiteľ Slovenska 2022.

10 rokov prebúdzame cez hudbu potenciál detí

Tento rok je desiatym, čo prispievame k vyššej miere inklúzie, rovnosti v prístupe k vzdelávaniu pre zraniteľné skupiny a vytváraniu podmienok na vzdelávanie detí s rozmanitými potrebami.

Počas nich sme výrazne narástli a o náš program je čoraz väčší záujem. Rekordné prihlasovanie je aj výsledkom nášho rozšírenia o nové lokality, no najmä hladom detí po sociálnom kontakte a nových zážitkoch po ukončení proti-pandemických opatrení.

Vďaka rozšíreniu tímu fungujeme dnes v 6 školách a 6 škôlkach. Každé dieťa absolvuje priemerne 66 hodín hudobnej výchovy za rok. V intenzívnom programe je aktuálne viac ako 820 detí. Tvoria pestrý mix detí väčšinovej spoločnosti, detí z marginalizovanej alebo zmiešanej etnicity či vierovyznania, detí migrantov, detí, ktoré používajú iný materinský jazyk ako oficiálny jazyk školy, deti s fyzickým či mentálnym postihnutím aj deti s poruchami učenia.

„Deťom umožňujeme prácu v pestrom tíme a kontakt s rozmanitosťou vďaka interakcii naprieč triedami, školami a aj medzinárodne v rámci siete Superar a mimo nej. Cez hudbu komunikujú medzi sebou deti zo Slovenska, Rakúska či Maďarska. Učia sa sledovať sa navzájom, interpretovať svoju gestikuláciu či výraz, spolupracovať. A to všetko úplne prirodzene,“ hovorí náš riaditeľ Marek Kapusta.

Dlhodobým, intenzívnym a kvalitným vzdelávaním pod vedením profesionálnych hudobníkov tak deti nielen rozvíjajú svoj spev, hudobné vedomosti a hlasovú techniku, ale najmä dochádza k transformácii osobnosti – hudba zlepšuje schopnosti detí pri učení, buduje vzťahy a vzájomný rešpekt. Rodičia s nadšením sledujú, čo všetko ich deti dokážu, že sa zvládnu sústrediť celú vyučovaciu hodinu a byť aktívne. Skrátka:

Funguje to.

Nestojíme však osamotene. Skvalitňovaniu vzdelávacích politík sa venujeme zapájaním do expertných skupín a strategickými spoluprácami s verejným a občianskym sektorom. Medzi kľúčových partnerov patrí napríklad novo vznikajúce Učiteľské kolégium či tím, ktorý pracuje na reforme obsahu vzdelávania v rámci Plánu obnovy.

Neustále sa nám potvrdzuje, že kvalitne vyskladaný kolektív je jednou z našich nosných silných stránok. Pretože s tímom, v ktorom si ľudia nezávidia a navzájom sa inšpirujú, sa aj tieto výzvy zvládajú nielen o niečo, ale OMNOHO jednoduchšie. Sme za to nesmierne vďační!

Sme tiež súčasťou medzinárodnej siete siedmich nezávislých národných Superar organizácií. To nám okrem spoločných koncertov a výmen umožňuje výmenu najlepších postupov z hľadiska uplatňovania Superar prístupu.


[1] Zbierky vychádzajú z hudobno-pedagogických koncepcií C. Orffa a Z. Kodálya. Jednotlivé aktivity v syntéze triády reč – pohyb – hudba rozvíjajú hudobné schopnosti – najmä sluchovo-percepčnú, rytmickú, intonačnú, auditívno-motorickú, hudobnú pamäť a predstavivosť. Smerujú k elementárnej hudobnej tvorbe (improvizácii a kompozícii). Názvy jednotlivých mesiacov roka a čísla od jeden do dvadsať tvoria materiál na rytmizovanie, pohyb, intonáciu a pochopenie fungovania hudobnej štruktúry. Metodický materiál je vhodný pre zbormajstrov detských zborov ako aj pre učiteľov hudobných predmetov ZŠ a ZUŠ (hudobná výchova, hudobná náuka, spev, možno ju adaptovať aj na určité aspekty nástrojovej hry). Práca s rečou umožňuje navyše najrozličnejšie medzipredmetové vzťahy (anglický jazyk, slovenský jazyk, matematika, prvouka a iné.), metodika môže tak byť inšpiráciou aj pre učiteľov nehudobných vyučovacích predmetov.

Facebook
WhatsApp
LinkedIn
Email
Dlhodobo. Trpezlivo. S radosťou. Komunita často vznikle prirodzene a bez zjavného úsilia. Vnímame to na koncertoch, no najmä bezprostredne pred nimi a tesne po nich, vtedy vo vzduchu cítiť súdržnosť veľmi intenzívne. Vieme však, že to nie je ani zďaleka len o koncertoch. Aj preto je našou tohtoročnou misiou posilňovať komunitného ducha naprieč všetkými lokalitami, v ktorých pôsobíme.
"Môžem ja? Môžem ja?" ozýva sa na hodine hudobnej vo Veľkom Krtíši. Je to jediná vrava, ktorá zaznieva, nikto nevyrušuje, pretože by sa nudil alebo nevedel "obsedieť". Naopak, hodina deťom ubieha rýchlo, zapájajú sa a nevedia sa dočkať, kedy sa predvedú na vystúpení. No nebolo to tak vždy. Náš krtíšsky príbeh odštartoval na jeseň 2022, písať sa však začal mnoho skôr.
Viete si predstaviť škôlkárov počúvať klasickú hudbu? Tí naši to robia celkom pravidelne! Dôvodom je aktívne počúvanie a vnímanie cez to, čo im je blízke - farby alebo pohyb. Keď sme si s našimi drobcami pustili Tanec škriatkov od Antonína Dvořáka, rozmanitosť detí sa krásne prejavila!
Pozeráte sa na pódium. Ste jedným z 20 000 ľudí zhypnotizovaných obrovskou vlnou energie. Koncentruje sa na hlavnom pódiu Szigetu - jedného z najväčších festivalov Európy. Na pódiu stojí zbor 500 detí, usmievajú sa, niektoré prirodzene tancujú. Všetci, vrátane vás, spievajú „One love. One heart. Let´s get together and feel allright.“